Zac Efron – Bet On It

Everybody’s always talking at me
Herkes benimle konusuyor
Everybody’s tryin’ to get in my head
Herkes kafama girmeye çalisiyor
I wanna listen to my own heart talking
Ben kendi kalbimin konusmasini dinlemek istiyorum
I need to count on myself instead
Bunlar yerine Kendimi düsünmeye ihtiyacým var

(Did you ever?) Lose yourself to get what you want
Hiç? Kendini istedigin þeyi almak için kaybettin mi
(Did you ever?) Get on a ride and wanna get off
Hiç? Bir araca binip inmek istedin mi
(Did you ever?) Push away the ones you should have held close
Hiç? yakininda tutman gereken kimseleri kendinden uzaklastirdin mi
Did you ever let go? Did you ever not know?
Hiç biraktin mi? Hiç bilmedigin oldu mu?

I’m not gonna stop
Durmayacagim
That’s who I am
Ben buyum
I’ll give it all I got
Sahip oldugum herseyi verecegim
That is my plan
Bu benim planým
Will learn from what I lost
Kayiplarimdan ders alacagim
You know you can
Biliyorum yapabilirsin
Bet on it, bet on it, bet on it, bet on it
Buna bahse varim, bahse varim, bahse varim
I’m gonna make it right
Her seyi yoluna sokacagim
That is the way
Yolu bu
To turn my life around
Hayatimi yönetmenin
Today is the day
Bugün o gün
Am I the type of guy who means what I say?
Söyledigi seyi bilen bir insanim ben?
Bet on it, Bet on it, bet on it, bet on it
Buna bahse varim, bahse varim, bahse varim

How will I know if there is a path worth taking?
Gidilecek yolu nasil bilecegim?
Should I question every move I make?
Her yaptigim hareketi sorgulamali miyim?
Thought I’ve lost my heart, it’s breaking
Kalbimi kaybettiðimi düþünmüþtüm, kalbim kýrýlýyor
I don’t wanna make the same mistake
Ayný hatayý yapmak istemiyorum

(Did you ever?) Doubt your dream will ever come true
Hiç? Hayallerinin gerçekleþeceðine þüphe duydun mu
(Did you ever?) Blame the world but never blame you
Hiç? Dünyayý suçlayýp kendini suçlamadýðýn oldu mu
(I will never) Try to live a lie again
Asla bir yalaný tekrar yaþamaya çalýþmayacaðým
I don’t wanna win this game, if I can’t play it my way
Eðer kendi tarzýmla oynayamayacaksam, Bu oyunu kazanmak istemiyoru

I’m not gonna stop
Durmayacaðým
That’s who I am
Ben buyum
I’ll give it all I got
Sahip olduðum herþeyi vereceðim
That is my plan
Bu benim planým
Will learn from what I lost
Kayýplarýmdan ders alacaðým
You know you can
Biliyorum yapabilirsin
Bet on it, bet on it, bet on it, bet on it
Buna bahse varým, bahse varým, bahse varým
I’m gonna make it right
Her þeyi yoluna sokacaðým
That is the way
Yolu bu
To turn my life around
Hayatýmý yönetmenin
Today is the day
Bugün o gün
Am I the type of guy who means what I say?
Söylediði þeyi bilen bir insaným ben?
Bet on it, Bet on it, bet on it, bet on it
Buna bahse varým, bahse varým, bahse varým

It’s no good at all
Hiç iyi deðil
To see yourself
Seni görüp
And not recognize your face
yüzünü tanýyamamak
It’s such a scary place, oooh!
Çok korkunç bir yer
The answers are all inside of me
Tüm cevaplar benim içimde
All I gotta do is believe
Tek yapmam gereken inanmak

I’m not gonna stop
Durmayacaðým
That’s who I am
Ben buyum
I’ll give it all I got
Sahip olduðum herþeyi vereceðim
That is my plan
Bu benim planým
Will learn from what I lost
Kayýplarýmdan ders alacaðým
You know you can
Biliyorum yapabilirsin
Bet on it, bet on it, bet on it, bet on it
Buna bahse varým, bahse varým, bahse varým