Narsilion – Visions From The Ancient Times

Narsilion – Visions From The Ancient Times

I can see beyond the lost times
And return to the days of the light
When the stars fall in the sky
Of my eyes…

Kayýp zamanlarýn ötesini görüyorum
ve dünyaya geri geliyorum
Gökyüzünden yýldýzlarý düþerken
gözlerimin…

The night…
Embrace my soul
In the memories
Of the past times
Visions…
In the nightfall…
The lost land…
Now…
In my eyes…

Gece…
ruhumu sarýyor
hatýralarda
Geçmiþ zamanlarýn
hayalleri…
Alacakaranlýkta…
kayýp toprak…
Þu an…
gözlerimde…

Visions from ancient times…

Eski çaðlardan hayaller…

I can see beyond the lost times
The northern winds embrace my sad cry
Mystical lights fly across the night
Of my eyes…

Kayýp zamanlarýn ötesini görüyorum
Kuzey rüzgarlarý kederli haykýrýþýmý kucaklýyorlar
Gizemli ýþýklar uçuþuyorlar gecesi boyunca
gözlerimin…

I can see beyond the lost times
In the gates of the winter solstice
Under a maze of the nebular moon
Of my eyes…

Kayýp zamanlarýn ötesini görüyorum
Kýþ gündönümünün kapýlarýnda
Altýnda bulutsu bir Ay’ýn labirenti
gözlerimin…

The night…
Embrace my soul
In the memories
Of the past times
Visions…
In the nightfall…
The lost land…
Now…
In my eyes…

Gece…
ruhumu sarýyor
hatýralarda
Geçmiþ zamanlarýn
hayalleri…
Alacakaranlýkta
kayýp toprak…
Þu an…
gözlerimde…

Visions from ancient times…

Eski çaðlardan hayaller…

When the heavens
Grow in myself
Feeling other voice faraway in my heart
Oh, rise me land
Into the windland´s cry
Visions from ancient times

Gökyüzü
beni büyütürken
Kalbimde, uzaktaki diðer sesi hissediyorum
Ah, toprak beni diriltiyor
Kara rüzgarýnýn çýðlýðýnýn içine doðru