Elis – Alone

Elis – Alone

Though we lived together
We always were alone
Our love it didn’t matter
And now you’re gone

Birlikte yaþasak bile
Hep yalnýzdýk
Aþkýmýz önemsizdi
Ve artýk sen gittin

Dark lies the sea
And you on it’s ground
You went to be free
Far far beyond

Karanlýk denize uzanýyor
Ve sen onun zeminin üstündesin
Özgür olmaya gittin
Çok çok ötesine

Oceans of tears
Are floating of my eyes
The mights are full of fears
And the sun does never rise

Okyanusun gözyaþlarý
Gözlerimde dalgalanýyor
Güç korku dolu
Ve hiç güneþ doðmuyor

Though we lived together
We always were alone
Our love it, didn’t matter
And now you’re gone

Birlikte yaþasak bile
Hep yalnýzdýk
Aþkýmýz önemsizdi
Ve artýk sen gittin

Though we lived together
We always were alone
Our love it, didn’t matter
And now you’re gone

Birlikte yaþasak bile
Hep yalnýzdýk
Aþkýmýz önemsizdi
Ve artýk sen gittin

The world has lost it’s colours
They have faded away
Every day is full of sorrows
and I cannot stay

Dünya renklerini yitirmiþ
Yavaþ yavaþ yok olmuþlar
Her gün acýlarla dolu
ve ben kalamam

I want to end my sorrow
My way into the sea
And I have to follow
My lover to be free

Kederimi sonlandýrmak istiyorum
Yolum denize doðru
Ve takip etmem gerek
Sevgilimin özgür olmasý için

Could the ocean grabs me
And fills my lungs with pain
Darkness is around me
My crying is in vain

Okyanus beni ele geçirebilirdi
Ve ciðerlerimi acýyla doldurabilirdi
Etrafýmdaki karanlýk
Boþ yere aðlýyorum

Lover see I’m coming
Through this wall of blue
I hope that you are knowing
It’s all for you

Sevgilim bak ben geliyorum
Mavi duvarlardan geçerek
Bildiðini umuyorum
Her þeyin senin için olduðunu

Though we lived together
We always werea lone
Our love it, didn’t matter
And now you’re gone

Birlikte yaþasak bile
Hep yalnýzdýk
Aþkýmýz önemsizdi
Ve artýk sen gittin

Though we lived together
We always were alone
Our love it, didn’t matter
And now you’re gone

Birlikte yaþasak bile
Hep yalnýzdýk
Aþkýmýz önemsizdi
Ve artýk sen gittin