Blackmore`s Night – Empty Words çeviri

Blackmore`s Night – Empty Words çeviri

Blackmore`s Night – Empty Words şarkı sözü

I have heard that eyes can reflect the soul
And pictures tell a thousand stories
But when I look at you
Why don’t I feel it’s true
There’s so much said in empty words

Gözlerin ruhu yansýttýðýný duymuþtum
Ve resimler binlerce hikayeyi anlatýr
Ama sana baktýðýmda
Neden gerçeði hissetmiyorum
Çok fazla söylenmiþ boþ sözler var

There are people talking everywhere I look
No one saying what they mean
Still they talk anyway
When there’s nothing to say
There’s so much said in empty words

Baktýðým her yerde konuþan insanlar var
Kimse ne anlama geldiklerini söylemiyor
Yine de ne olursa olsun konuþuyorlar
Söyleyecek bir þey kalmadýðýnda
Çok fazla söylenmiþ boþ sözler var

I’ve heard it all so many times
I still try to believe
But you give it away
With the things you don’t say
There’s so much said in empty words

Çoðunu birçok defa duymuþtum
Yine de inanmaya çalýþýyorum
Ama sen kendini ele veriyorsun
Söyleyemediðin þeylerle
Çok fazla söylenmiþ boþ sözler var

I’ve heard it all so many times
I still try to believe
But you give it away
With the things you don’t say
There’s so much said in empty words

Çoðunu birçok defa duymuþtum
Yine de inanmaya çalýþýyorum
Ama sen kendini ele veriyorsun
Söyleyemediðin þeylerle
Çok fazla söylenmiþ boþ sözler var

You’ve listened, but you never heard
There’s so much said in empty words

Dinlemiþtin, ancak hiç duymamýþtýn
Çok fazla söylenmiþ boþ sözler var

Blackmore`s Night – Empty Words çevirisi